Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bá Thước
Thanh Hóa
77,757
11,811
58,241
8
321
H. Cẩm Thủy
Thanh Hóa
42,450
13,838
21,115
14
2,727
H. Đông Sơn
Thanh Hóa
8,287
5,239
61
10
164
H. Hà Trung
Thanh Hóa
24,382
9,960
6,381
14
1,212
H. Hậu Lộc
Thanh Hóa
14,371
6,847
1,456
12
358
H. Hoằng Hóa
Thanh Hóa
20,380
10,563
1,197
18
443
H. Lang Chánh
Thanh Hóa
58,563
3,444
51,368
4
637
H. Mường Lát
Thanh Hóa
81,241
2,227
75,920
6
33
H. Nga Sơn
Thanh Hóa
15,782
7,540
461
10
567
H. Ngọc Lặc
Thanh Hóa
49,099
14,361
25,101
14
3,638
H. Như Thanh
Thanh Hóa
58,809
10,260
38,015
8
2,027
H. Như Xuân
Thanh Hóa
72,172
16,076
46,778
6
7,003
H. Nông Cống
Thanh Hóa
28,511
14,985
2,731
22
601
H. Quan Hóa
Thanh Hóa
99,070
2,649
87,578
5
99
H. Quan Sơn
Thanh Hóa
92,662
2,540
79,952
5
180
H. Quảng Xương
Thanh Hóa
20,157
10,391
339
17
495
H. Thạch Thành
Thanh Hóa
55,922
17,609
28,202
13
5,294
H. Thiệu Hóa
Thanh Hóa
15,992
10,115
144
19
586
H. Thọ Xuân
Thanh Hóa
29,229
16,428
2,631
21
1,688
H. Thường Xuân
Thanh Hóa
110,717
8,606
90,997
7
987
H. Tĩnh Gia
Thanh Hóa
45,561
12,166
17,545
12
628
H. Triệu Sơn
Thanh Hóa
29,005
13,736
4,883
23
677
H. Vĩnh Lộc
Thanh Hóa
15,772
7,052
3,996
13
407
H. Yên Định
Thanh Hóa
22,883
13,281
730
24
1,315
Tp. Thanh Hóa
Thanh Hóa
14,541
6,313
380
10
172
Tx. Bỉm Sơn
Thanh Hóa
6,390
1,803
1,309
1
877
Tx. Sầm Sơn
Thanh Hóa
1,760
338
164
0
11


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét