Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ngành nông lâm thủy sản - FREE


Thống kê trong các năm qua, từ 1986 đến 2018 của GSO về tỷ lệ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản của Việt Nam chỉ ra các năm có mức tăng trưởng cao nhất là 1989 và 1992 với tỷ lệ gần 7%.  Số liệu chi tiết các năm được trình bày trong bảng thống kê dưới đây.


Năm
Tăng trường (%)
1986
2.986539896
1987
-1.141524691
1988
3.648101697
1989
7.003366386
1990
0.995462701
1991
2.176029149
1992
6.878396749
1993
3.278897939
1994
3.366900103
1995
4.801093904
1996
4.399928633
1997
4.261966257
1998
3.590314431
1999
5.234508397
2000
4.634211842
2001
3.171575099
2002
4.186935253
2003
3.7134475
2004
4.457990063
2005
4.189321849
2006
3.798011149
2007
3.955248418
2008
4.692285857
2009
1.909818159
2010
0.485990402
2011
4.234245138
2012
2.921851716
2013
2.631591318
2014
3.439201909
2015
2.40823276
2016
1.357083557
2017
2.901796665
2018
3.762305226

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét